VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện chế độ báo cáo bất thường khi nào?

Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện chế độ báo cáo bất thường khi nào?

Kể từ ngày 1/1/2021, tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo bất thường theo quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Chờ "gió đổi chiều" trên thị trường chứng khoán

Thành tựu ấn tượng về dịch vụ quỹ, chứng khoán của Vietcombank

Xử lý dứt điểm tình trạng nghẽn lệnh chứng khoán

Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển bền vững

Theo quy định tại khoản 2, Điều 12, Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thì kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 01 tháng 02 lần với dữ liệu tại ngày 15 và 30 hàng tháng. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày 15 và 30 hàng tháng.

Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 150%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng 01 tuần 01 lần theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trước 16 giờ ngày thứ sáu hàng tuần.

Kể từ khi tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120%, tổ chức kinh doanh chứng khoán hàng ngày phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục V hoặc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Báo cáo phải được gửi bằng tệp thông tin điện tử thực hiện qua hệ thống cơ sở dữ liệu trước 16 giờ hàng ngày.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM