VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK) thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật.

HOSE đang phối hợp các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

Tháng 4, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh

Đánh giá thực trạng chứng khoán phái sinh Việt Nam: Tiềm năng và những hạn chế

Nhân tố tác động đến khả năng xảy ra căng thẳng tài chính tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo đó, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân liên quan đến công bố thông tin trên TTCK thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK và các quy định có liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký, tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành thực hiện nghiêm việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này và các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ tăng cường rà soát, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM