Tổng cục Hải quan các nước ASEAN:

Ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Chương trình doanh nghiệp ưu tiên

Nguyễn Trung

Ngày 14/2/2023, Tổng cục Hải quan các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký kết trực tuyến Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về Chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO).

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn thực hiện việc ký bản Thỏa thuận tại trụ sở Tổng cục Hải quan.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn thực hiện việc ký bản Thỏa thuận tại trụ sở Tổng cục Hải quan.

Cơ quan hải quan của các nước tham gia ký kết trực tuyến gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Các nội dung trọng tâm được ký kết như: Công nhận lẫn nhau và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, theo đó, mỗi bên tham gia sẽ chấp nhận việc thẩm định và công nhận của Chương trình của bên tham gia khác cấp cho thành viên.

Sau khi các bên đã thiết lập tính tương thích Chương trình của mình, mỗi bên tham gia sẽ đối xử với các thành viên của Chương trình của các bên tham gia khác theo cách có thể so sánh với Chương trình của chính mình và cung cấp cho các thành viên trong phạm vi có thể, các biện pháp tạo thuận lợi thương mại sau:

Một là, thông quan nhanh chóng bằng cách giảm việc kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa, đối với hàng hóa xuất phát từ hoặc vận chuyển cho một thành viên của Chương trình của các bên tham gia khác, tùy thuộc vào việc đánh giá mức độ rủi ro an ninh.

Hai là, ưu tiên kiểm tra cho hàng hóa xuất phát từ hoặc vận chuyển cho một thành viên của Chương trình của các bên tham gia khác đã được lựa chọn để kiểm tra thực tế.

Ba là, trường hợp có sự gián đoạn đối với thương mại quốc tế, cố gắng ưu tiên thông quan nhanh cho hàng hóa có nguồn gốc từ hoặc được chuyển đến một thành viên của Chương trình của các bên tham gia khác...

Bốn là, các bên tham gia sẽ thiết lập cơ chế trao đổi thông tin để thực hiện có hiệu quả một số biện pháp sau:

- Thường xuyên trao đổi cập nhật thông tin về thành viên thuộc chương trình tương ứng của mình bao gồm tên, địa chỉ, định danh duy nhất/số tham chiếu AEO, tình trạng công nhận và bất kỳ thông tin liên quan khác thông qua một kênh liên lạc đã đồng ý theo một cách đảm bảo an ninh. Khi có thông tin, các bên tham gia sẽ trao đổi thông tin đã được thống nhất một cách kịp thời ở mức có thể.

- Cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi đối với các Chương trình tương ứng của mình, bao gồm cả các thủ tục hành chính và thực hiện hoặc các thay đổi về tên của các Chương trình của mình; trao đổi thông tin có lợi được các bên đồng ý.

Chẳng hạn như: Thông tin và số liệu thống kê liên quan đến việc thực hiện các chương trình bởi các thành viên của các bên tham gia, tác động của tạo thuận lợi thương mại hoặc các lợi ích quan sát được, hoặc thông tin khác liên quan đến an ninh chuỗi cung ứng…

- Trong tương lai, các bên tham gia sẽ tích cực triển khai thực hiện thỏa thuận này nhằm củng cố an ninh chuỗi cung ứng và tăng cường lợi ích chung trong tạo thuận lợi thương mại của các bên tham gia.

- Mỗi bên tham gia cung cấp cho các thành viên của Chương trình của các bên tham gia khác những lợi ích hơn nữa phù hợp với thỏa thuận này; tham gia vào các cuộc đối thoại để thảo luận về các cơ hội để cho phép nối lại thương mại sau sự gián đoạn trong các tình huống khẩn cấp...

 

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, Việt Nam có 75 doanh nghiệp đang được công nhận doanh nghiệp ưu tiên, gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Mỗi năm, các doanh nghiệp ưu tiên đóng góp khoảng 30% vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.