Năm 2017: Hạn chế tối đa bổ sung kinh phí, ứng trước dự toán năm sau

PV.

Cùng với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 được Bộ Tài chính triển khai chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ và dự toán được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách. Nguồn: internet
Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách. Nguồn: internet

Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện, hạn chế tối đa việc đề nghị bổ sung kinh phí, ứng trước dự toán năm sau; Thực hiện điều hành, quản lý, sử dụng nguồn dự phòng các cấp chặt chẽ, tạm giữ lại 50% dự toán dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (đối với những địa phương dự kiến giảm thu) để chủ động xử lý khi nguồn thu NSNN giảm lớn...

Nhờ đó, kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN được tăng cường; Các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/12/2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản hoàn thành theo dự toán; Chi đầu tư phát triển nguồn NSNN đạt khoảng 75,9% dự toán, vốn trái phiếu chính phủ đạt khoảng 23,5% dự toán.

Năm 2017, trong điều kiện cân đối ngân sách trung ương còn khó khăn, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ xử lý, điều hành ngân sách chủ động, tích cực đảm bảo những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Theo đó, trong năm 2017, ngành Tài chính đã chi hỗ trợ trên 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai; Xuất cấp trên 127,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn...

Nhờ những nỗ lực trong công tác thu NSNN và sự quyết liệt trong việc cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2017 được đảm bảo; Bội chi NSNN năm 2017 ước bằng 3,42% GDP kế hoạch, bằng khoảng 3,48% GDP thực hiện, nằm trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.