Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa có Công điện số 01/CĐ-TCT gửi cơ quan thuế các địa phương yêu cầu thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công điện nêu rõ, để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng, chi cục Thuế căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg khẩn trương thực hiện.

Theo đó, cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg tới tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định hiện hành.

Với từng địa bàn, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

Các cục Thuế chủ động xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg, đăng tải tài liệu hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi tài liệu hướng dẫn qua email cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp.

Trong đó, các đối tượng đang thực hiện theo Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền hàng năm.

Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, đảm bảo người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

Các địa phương cần tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh/thành phố; cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2022 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trả hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Tổng cục Thuế giao thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phân công các bộ phận có liên quan trong cơ quan thuế thực hiện cập nhật, tra cứu, rà soát, kiểm tra hồ sơ, đôn đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với các trường hợp không đủ điều kiện giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định thì cơ quan thuế cần thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất hiện hành.