Ngành Thuế tăng cường rà soát, phân loại nợ thuế

Thùy Linh

Tính đến hết tháng 8/2023, tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023 và tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.
Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023 và tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2023, cơ quan thuế ước thu được 30.108 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, theo số liệu tổng hợp tiền thuế nợ trên Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tính đến thời điểm ngày 31/7/2023, một số cục thuế có tiền thuế nợ tăng cao so với thời điểm ngày 31/12/2022. Đồng thời, qua kết quả làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác.

Để kéo giảm nợ thuế, ngày 18/8 vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục có văn bản yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ.

Theo đó, để góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2023, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế thực hiện rà soát, đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản; Hồ sơ phân loại nợ phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ.

Trường hợp sau khi rà soát, phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ, chưa đúng tính chất nợ thì cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất nợ và có đầy đủ hồ sơ.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Đáng chú ý, trong công tác xử lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực đến hết tháng 7/2023 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó: xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị tài liệu để báo cáo Tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.