Đẩy mạnh thanh, kiểm tra và quản lý nợ thuế để chống thất thu ngân sách nhà nước

Thùy Linh

Thời gian qua, cơ quan Thuế trên cả nước tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chức năng quản lý thuế là thanh tra kiểm tra, quản lý nợ. Nhờ đó đã góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.
Ngành Thuế sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 7/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 32.711 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 40,8% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2022). Cơ quan Thuế cũng đã kiểm tra được 335.655 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế (bằng 93,7% so với cùng kỳ năm 2022).

Theo thống kê, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 32.866,2 tỷ đồng, bằng 151,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong công tác quản lý nợ, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 7/2023 là 151.325 tỷ đồng. Con số này giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/6/2023, tăng 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 7/2023, ngành Thuế ước thu được 25.608 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ngành Thuế cũng chú trọng thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội. Theo đó, lũy kế đến cuối tháng 7/2023, số nợ đã được xử lý ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó: khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 8, Ngành sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt và Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hàng tháng đôn đốc và điều chỉnh chỉ tiêu thu nợ cho các đơn vị quản lý trên địa bàn kịp thời; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế phát sinh còn phải nộp sau quyết toán vào ngân sách nhà nước đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.