VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 4028/BKHĐT-TH hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019.

Tái cơ cấu đã đến đâu?

Chấn chỉnh tình trạng trì trệ, yếu kém trong đầu tư công

PPP và những kỳ vọng thay đổi

Nhiều kết quả tích cực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Một số vấn đề về quản lý và kiểm soát nợ công ở Việt Nam

Chất lượng tăng trưởng có nhiều cải thiện tích cực

Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực

Theo đó, để lập kế hoạch đầu tư công năm 2019, các bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 gồm các nội dung: Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2018 theo từng nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ), vốn trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2018, tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển, các kết quả đạt được. Đồng thời nêu rõ, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, trong đó làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này; Đưa ra các giải pháp, kiến nghị để triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm 2018.

Về triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ: Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2019 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phù hợp với hệ thống quy hoạch quốc gia với Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2019 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua, khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2019; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2019.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2019 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đến ngày 31/10/2018 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019; xây dựng và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo các hướng dẫn nêu trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM