VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
4 tháng, vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 81.646 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2020, vốn trong nước giải ngân ước đạt 77.688 tỷ đồng, bằng 19,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

4 tháng, vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 81.646 tỷ đồng

Theo Kho bạc Nhà nước, dự kiến tính đến ngày 30/4, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 đạt hơn 81.646 tỷ đồng, bằng 18,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán khoảng 2,5 tỷ đồng chi chưa đủ thủ tục

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2020

Kho bạc Nhà nước cung cấp 04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán khoảng 6,2 tỷ đồng vốn ngân sách

Số liệu thống kê của Kho bạc Nhà nước cho thấy, 4 tháng đầu năm 2020, vốn trong nước giải ngân ước đạt 77.688 tỷ đồng, bằng 19,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước và bằng 18,9% kế hoạch Quốc hội giao.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân ước đạt hơn 11.626 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước. Vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt hơn 66.061 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác giải ngân vốn trong nước, 4 tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát việc thanh toán vốn của các bộ, ngành địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 2.716 tỷ đồng, bằng 21,3% kế hoạch bộ, ngành, địa phương phân bổ.

Ngoài ra, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt việc kiểm soát xác nhận vốn ngoài nước. Theo đó, vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước làm cơ sở rút vốn là 3.958,4 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước và đạt 6,6% kế hoạch Quốc hội giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM