Những thủ tục nào đã được Luật Hải quan bãi bỏ?

Theo baohaiquan.vn

Đánh giá tác động tích cực của Luật Hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu và một số hoạt động nghiệp vụ hải quan, ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan cho biết, trên cơ sở Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục Hải quan đã kiến nghị bãi bỏ 19 thủ tục theo quy định mới.

Tổng cục Hải quan đã kiến nghị bãi bỏ 19 thủ tục theo quy định mới. Ảnh: T.Trang.
Tổng cục Hải quan đã kiến nghị bãi bỏ 19 thủ tục theo quy định mới. Ảnh: T.Trang.

Đó là các thủ tục:Thủ tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Tổng cục Hải quan (theo quy định mới đã giao thẩm quyền cho cấp Cục, Chi cục).

Thủ tục đánh giá lại, gia hạn DN ưu tiên (theo Luật Hải quan 2014, cơ quan hải quan chủ động đánh giá lại và gia hạn không yêu cầu DN thực hiện thủ tục hành chính).

Thủ tục thay tờ khai hải quan (thủ tục này được thay thế bằng thủ tục hủy tờ khai).

Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu (thủ công- điện tử). Theo quy định mới, DN xây dựng định mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu lưu tại DN và xuất trình khi cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra.

Thủ tục quyết toán tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (thủ công- điện tử) bởi Luật Hải quan 2014 đã bãi bỏ quy định này và thay thế bằng báo cáo quyết toán.

Thủ tục thông báo hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (thủ công- điện tử) B-BTC-172599-TT. (Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu giữ hợp đồng gia công và xuất trình khi cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định).

Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công- điện tử) B-BTC-047940-TT. Được biết, thủ tục này bị bãi bỏ bởi theo quy định mới, DN có trách nhiệm sử dụng định mức theo quy định.

Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử) B-BTC-118536-TT. Thủ tục này đã được thay thế bằng báo cáo quyết toán.

Thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài cũng đã được bãi bỏ bởi quy định mới hiện nay DN xây dựng định mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu lưu tại DN và xuất trình khi cơ quan Hải quan yêu cầu kiểm tra.

Thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài (thủ công- điện tử) B-BTC-118645-TT. Thay thế bằng báo cáo quyết toán.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hoá cho người nhận hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thủ tục này hiện được thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hoá cho người nhận hàng trong lãnh thổ Việt Nam cũng được bãi bỏ bởi theo quy định mới, thủ tục này thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan và các loại hình tương ứng.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại (B-BTC-120689-TT) và thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (B-BTC-120690-TT) được bãi bỏ và thực hiện như thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua việc khai hải quan điện tử hoặc khai tờ khai hải quan giấy.

Thủ tục người khai hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế (áp dụng đối với thủ tục hải quan thủ công - điện tử). Nguyên nhân bãi bỏ thủ tục này bởi quy định mới cho thực hiện theo quy định về giải phóng hàng trước khi thông quan.

Thủ tục thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hoá, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử tàu biển xuất cảnh được bãi bỏ và thực hiện thủ tục hải quan điện tử chính thức đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh.

Bên cạnh đó là các thủ tục hải quan điện tử đăng ký công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt; Thủ tục hải quan điện tử đối với thương nhân ưu tiên đặc biệt; Thủ tục đề nghị cấp, tạm dừng, hủy tài khoản truy nhập đối với người khai Hải quan được bãi bỏ bởi Thông tư 38/2015/TT-BTC không quy định thủ tục riêng cho thương nhân ưu tiên đặc biệt.

Có thể thấy, việc bãi bỏ các thủ tục này đã giúp giảm bớt và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của DN.

Được biết, theo phản ánh của DN, việc Tổng cục Hải quan bãi bỏ một số thủ tục như: Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, Thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài, Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công, Thủ tục quyết toán tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại… là bước cải cách thủ tục hành chính rất lớn, mang lại nhiều lợi ích cho DN.