Nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng sẽ bị hoãn xuất cảnh đến 3 năm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây là quy định tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, các trường hợp công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh, người nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, bao gồm người đại diện theo pháp luật của các tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cụ thể Chủ tịch HĐTV, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ tịch HĐTV hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH một thành viên, DNNN), chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần), Chủ tịch HĐQT (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân được Điều lệ của pháp nhân hoặc quyết định thành lập pháp nhân quy định là người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; cá nhân khác chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng sẽ chưa được xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Tiền thuế nợ sẽ bao gồm các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc NSNN theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu thuộc NSNN theo quy định của Luật đất đai do cơ quan thuế quản lý thu; các khoản thu khác thuộc NSNN, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tiêu chí xác định nợ tiền thuế theo dự thảo Quyết định như sau: tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày.

Cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên trong đó có khoản nợ trên 90 ngày.

Không áp dụng quy định chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp các tổ chức sản xuất kinh doanh, cá nhân còn nợ tiền thuế nếu có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác tại các tổ chức tín dụng và được tổ chức tín dụng bảo lãnh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài không quá 3 năm kể từ ngày ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh và được gia hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.