Phát huy vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động dự trữ quốc gia


Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từng bước được Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường và hoàn thiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thanh tra, kiểm tra, giám sát trong hoạt động dự trữ quốc gia, thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra mùa Xuân, đảm bảo vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra mùa Xuân, đảm bảo vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Hiệu quả tích cực từ thanh tra, kiểm tra hoạt động dự trữ quốc gia

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) cho biết, trong thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã triển khai đồng bộcác giải pháp thực hiện nhiệm vụthanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dự trữ quốc gia. Nhờ đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từng bước được tăng cường và hoàn thiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ dự trữ quốc gia được giao.

Kết quả, theo thống kê, 9 tháng năm 2022, Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) và Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức thực hiện và hoàn thành 02 cuộc thanh tra chuyên ngành, 35 cuộc kiểm tra chuyên ngành, 21 cuộc kiểm tra nội bộ gắn với kiểm tra phòng, chống tham nhũng và 01 cuộc kiểm tra chuyên đề diện rộng về quản lý, sử dụng kho dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng của Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia và quản lý tài chính, tài sản công tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, mặc dù công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được đổi mới và tăng cường, nhưng vẫn còn những tồn tại, hạn chế tại một số đơn vị. Trước tình hình đó, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã có Văn bản số 785-CV/BCSĐ ngày 12/8/2022 về tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước rà soát những bất cập về cơ chế, chính sách để hoàn thiện theo hướng minh bạch, chặt chẽ; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau quá trình thu mua hàng dự trữ quốc gia bảo đảm an toàn chất lượng hàng dự trữ quốc gia, không để xảy ra tình trạng hỏng hóc, thất thoát, lãng phí.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính cũng yêu cầu, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phải chủ động rà soát toàn bộ các vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vi phạm quy định, khi phát hiện có vi phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp có dấu hiệu hình sự phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Công văn số 1300/TCDT-TCCB ngày 23/8/2022 và Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Nghị quyết số 282/ NQ-ĐUTCDT ngày 24/8/2022 yêu cầu cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt thực hiện theo Công văn chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ nội dung tại Văn bản số 785-CV/ BCSĐ ngày 12/8/2022 của Ban Cán sự đảng tới toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xây dựng kế hoạch và triển khai ngay công tác kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các hoạt động của đơn vị...

Ngoài ra, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 570/ QĐ- TCDT ngày 14/9/2022 thành lập 4 đoàn kiểm tra tại 8 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, để kiểm tra công tác mua, bán, nhập, xuất và bảo quản lương thực dự trữ quốc gia; thời kỳ kiểm tra từ năm 2020 đến nay.

Kết thúc đợt kiểm tra tại 8 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ đánh giá và tiếp tục mở rộng kiểm tra đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực còn lại.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động dự trữ quốc gia

Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dự trữ quốc gia, thời gian tới Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục thực hiện thanh tra chuyên ngành tại các bộ, ngành được phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia; tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp được thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia trong việc bảo quản hàng dự trữ quốc gia và thanh tra tại các địa phương trong việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng hàng dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực trong việc chấp hành quy định về mua, bán, nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, nhất là đối với mặt hàng thóc, gạo dự trữ quốc gia. Chú trong kiểm tra chuyên đề diện rộng để có cơ sở tổng kết, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng kiểm tra nội bộ trong việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; gắn thanh tra, kiểm tra nội bộ với phòng, chống tham nhũng trong hệ thống và xác minh tài sản thu nhập của các đối tượng phải kê khai. Sau kiểm tra nội bộ, tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực thi chính sách, pháp luật, quy định nội ngành để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Ngoài các biện pháp trên, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, giám sát hoạt động kiểm tra của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đối với các Chi cục; đồng thời, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình quản lý, điều hành nhằm sớm phát hiện tồn tại, hạn chế và khả năng xảy ra vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai phạm.

*Theo Nguyễn Bình - Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 10/2022.