Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng giảm 50% đến hết năm 2020

Anh Thư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực Xây dựng. Theo đó, một số loại phí trong lĩnh vực Xây dựng được giảm 50% từ ngày 05/5/2020 đến 31/12/2020, trong đó có phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Một số loại phí trong lĩnh vực Xây dựng được giảm 50% từ ngày 05/5/2020 đến 31/12/2020
Một số loại phí trong lĩnh vực Xây dựng được giảm 50% từ ngày 05/5/2020 đến 31/12/2020

Thông tư số 34/2020/TT-BTC nêu rõ, kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, chủ đầu tư các dự án là người nộp phí theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở) thực hiện nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

Trước đó, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đã được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC. Việc giảm mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực Xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Hình 1: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)

≤ 15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

Nguồn: Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư số 34/2020/TT-BTC, chủ đầu tư các dự án không nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng trở lại bình thường, tức là theo mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.