Quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại Đồng Tháp


Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều nội dung công tác, đặc biệt là kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường nhằm quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa bàn.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường. Nguồn: internet
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường. Nguồn: internet

Thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng, trong tháng 03/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức kiểm tra về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với 06 cơ sở, trong đó có 03 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 03 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Kết quả kiểm tra cho thấy không có cơ sở vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hoá.

Đồng thời, Chi cục đã tích cực phối hợp, tham gia Đoàn Thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, thực hiện thanh tra 04 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; tham gia đoàn kiểm tra cải cách hành chính quý I năm 2020 do Sở Nội vụ chủ trì.

Trong việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đã tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử; Dự thảo Kế hoạch triển khai hoạt động TCVN ISO 9001, Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và Kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong tháng 04/2020, Chi cục sẽ tiếp tục tham mưu, tuyên truyền về Dự thảo Kế hoạch nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2020 và Kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Đài Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục truyền hình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về Đo lường trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường đối với cà phê và nước uống đóng chai; kiểm tra về đo lường chất lượng hàng hóa lưu thông thị trường theo kế hoạch kiểm tra năm 2020 nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương.