Quỹ bổ sung thu nhập được chi cho đối tượng nào?

Theo baochinhphu.vn

Việc sử dụng các quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bà Trần Thu Nga (Hà Nam) làm kế toán tại 1 đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động theo mô hình trung tâm phát triển quỹ đất). Bà Nga tham khảo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP thì thấy, cuối năm chênh lệch thu lớn hơn chi, đơn vị được trích lập quỹ theo quy định (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bổ sung ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ khác,..).

Đơn vị của bà Nga đã lấy quỹ bổ sung ổn định thu nhập chi tăng thêm cho người lao động, như thế có đúng không? Hiện đơn vị của bà có nhiều người làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, đơn vị muốn lấy quỹ ổn định thu nhập hoặc quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp ra chi lương, bà Nga hỏi như vậy có đúng luật không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Tiết b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì việc sử dụng các quỹ được quy định như sau:

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (đối với đơn vị được giao vốn theo quy định) để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có).

Về Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.

Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

Quỹ khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị (ngoài chế độ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng) theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Về Quỹ phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho người lao động thực hiện tinh giản biên chế.

Việc sử dụng các quỹ do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.