Quy định mới về thẩm định giá khởi điểm và tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu

PV.

Kể từ ngày 01/7/2017, một số quy định mới về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu sẽ có hiệu lực theo Nghị định số 61/2017/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành hôm 16/5/2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm

Theo quy định tại Nghị định số 61/2017/NĐ-CP, đối với việc lựa chọn doanh nghiệp (DN) thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thực hiện như sau:

Thứ nhất, nếu lựa chọn DN thẩm định giá trong trường hợp khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm thì:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận với tổ chức tín dụng bán nợ về việc lựa chọn DN thẩm định giá;

- Trường hợp không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về việc lựa chọn DN thẩm định giá, Công ty Quản lý tài sản thông báo công khai về việc thuê DN thẩm định giá ít nhất 07 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý tài sản để các DN thẩm định giá đăng ký tham gia. Công ty Quản lý tài sản quyết định lựa chọn DN thẩm định giá theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều này.

Thứ hai, nếu lựa chọn DN thẩm định giá trong trường hợp Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường thì Công ty Quản lý tài sản thông báo công khai về việc thuê DN thẩm định giá ít nhất 07 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý tài sản để các DN thẩm định giá đăng ký tham gia.

Thứ ba, nếu lựa chọn DN thẩm định giá trong trường hợp Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm thì:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận với bên bảo đảm về việc lựa chọn DN thẩm định giá.

- Trường hợp không thỏa thuận được với bên bảo đảm về việc lựa chọn DN thẩm định giá, Công ty Quản lý tài sản thông báo công khai về việc thuê DN thẩm định giá ít nhất 07 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý tài sản để các DN thẩm định giá đăng ký tham gia.

Theo quy định của Nghị định số 61/2017/NĐ-CP, Công ty Quản lý tài sản quyết định lựa chọn DN thẩm định giá theo các nguyên tắc sau: DN thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai DN thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính; DN thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

DN thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sử dụng kết quả thẩm định giá để xác định giá khởi điểm tài sản bảo đảm

Nghị định số 61/2017/NĐ-CP quy định rõ, trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Điều 4 Nghị định này, Công ty Quản lý tài sản quyết định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi bán đấu giá lần đầu theo nguyên tắc giá khởi điểm không thấp hơn giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo kết quả thẩm định giá.

Cụ thể, những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu gồm: Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm; Khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường; và Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty Quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

Trường hợp bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định như trên không thành thì:

- Đối với bán đấu giá khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường, Công ty Quản lý tài sản quyết định giá khởi điểm của khoản nợ xấu. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản quyết định giảm giá khởi điểm, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành liền trước đó.

- Đối với bán đấu giá khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt, trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận lại với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm của khoản nợ xấu. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tiếp tục bán đấu giá mà không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ, Công ty Quản lý tài sản quyết định giá khởi điểm của khoản nợ xấu. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản quyết định giảm giá khởi điểm, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành liền trước đó.

- Đối với bán đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá, Công ty Quản lý tài sản thỏa thuận lại với bên bảo đảm về giá khởi điểm của tài sản bảo đảm. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định tiếp tục bán đấu giá mà không thỏa thuận được với bên bảo đảm, Công ty Quản lý tài sản quyết định giá khởi điểm của tài sản bảo đảm. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản quyết định giảm giá khởi điểm, mỗi lần giảm giá không quá 10% giá khởi điểm của lần đấu giá không thành liền trước đó.