Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách với lĩnh vực an ninh

Theo mof.gov.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Bộ Công an, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thuộc nhiệm vụ của Bộ Công an.

Thông tư 55 quy định rõ, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phải tổ chức thu theo quy định của pháp luật đối với từng khoản thu và hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác thu, nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể:

Thu phí và lệ phí: Thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thu thanh lý tài sản nhà nước, thu từ bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật đất đai, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thu xử phạt vi phạm hành chính: Thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phải thu, nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cá nhân trực tiếp thu thực hiện nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước; Kiểm tra, kiểm soát các khoản thu thuộc dự toán ngân sách giao đầu năm và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chi ngân sách nhà nước là: Đã có trong dự toán ngân sách được giao; Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành áp dụng cho lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được uỷ quyền quyết định chi thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc thông qua phê duyệt trên chứng từ và các hồ sơ thanh toán.

Ngoài các điều kiện nói trên, trường hợp sử dụng vốn, kinh phí ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc khác phải tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu.

Việc thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo nguyên tắc thanh toán trực tiếp từ Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp, người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cho đơn vị sử dụng ngân sách đối với các khoản chi có yêu cầu bảo mật cao. Trường hợp cấp thiết, một số khoản chi chưa đủ điều kiện thực hiện việc thanh toán trực tiếp từ Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước, đơn vị sử dụng ngân sách được tạm ứng kinh phí để chủ động chi theo dự toán được giao, sau đó đơn vị thanh toán với Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Các khoản chi có tính chất thường xuyên được bố trí đều trong năm để chi; các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa lớn và các khoản chi không thường xuyên khác được đảm bảo nguồn thanh toán theo tiến độ và trong phạm vi dự toán được giao cho Bộ Công an.

Về tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau, Thông tư quy định cụ thể: Trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước tạm cấp kinh phí theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo hoạt động thường xuyên cho lực lượng công an nhân dân trong những ngày đầu năm, theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, vào tháng 12 năm trước Kho bạc nhà nước thực hiện tạm cấp tiền lương, các khoản có tính chất lương, chi nghiệp vụ chuyên môn và một số khoản chi cần thiết khác. Mức chi ứng trước tối đa bằng bình quân 01 tháng của năm trước đối với các mục chi được tạm cấp.

Ứng trước dự toán chi thường xuyên thực hiện đối với những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cấp bách thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách năm sau và được cấp có thẩm quyền quyết định. Nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/7/2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017.