Thông tư số 54/2016/TT-BTC:

Quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm

Ngày 21/3, Bộ Tài chính ban hành vừa ban hành Thông tư số 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm.

Theo Thông tư, Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý và hạch toán số tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm vào thu nhập của Ngân hàng Chính sách xã hội (khoản mục Thu lãi cho vay). Thực hiện trích lập Quỹ dự phòng và các khoản chi phí của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/ 12/ 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ...

Mời xem nội dung thông tư:thongtu_54-2016-tt-btc_HYSZ.doc