Sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

Theo Chinhphu.vn

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý cho sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng để chi giải quyết chế độ chính sách ra quân, xuất ngũ cho quân nhân tại công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể.

Đối với khoản chi liên quan đến nghỉ chờ hưu của quân nhân tại các doanh nghiệp cổ phần hóa, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trước khi quyết toán tài chính bàn giao sang công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng nộp các khoản thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định; trước mắt, nộp toàn bộ ngay số tiền thu từ cổ phần hóa còn lại đến ngày 31/12/2013 là 59.599 triệu đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.

Trường hợp không đủ nguồn để bổ sung, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.