VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học tại các trường nghề

Phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học tại các trường nghề

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định số 2222/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thấy gì từ phát triển kỹ năng giáo dục nghề nghiệp tại một số nước?

Đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng trình độ khu vực và quốc tế

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thông qua tăng cường hợp tác quốc tế

Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số trong GDNN nhằm triển khai các hoạt động GDNN trên môi trường số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra; đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức, cũng như cơ hội tiếp cận GDNN tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.

Về phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN, Chương trình phấn đấu đến năm 2025 đạt 50% và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số.

Phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; phấn đấu 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới.

Chương trình đặt mục tiêu hình thành nền tảng số GDNN quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025. Cụ thể, phấn đấu 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số GDNN quốc gia.

Đồng thời, phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tích hợp vào cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vào năm 2023.

Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trung cấp năm đến 2025, 100% cơ sở GDNN đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng GDNN của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

Cùng với đó, Chương trình cũng đặt mục tiêu có 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành về GDNN được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Mục tiêu khác của Chương trình là hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở GDNN vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở GDNN với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin GDNN vào năm 2030. Trong đó, phấn đấu 100% các trường chất lượng cao là trường học số vào năm 2030.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực GDNN.

Hai là, phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ GDNN phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số.

Ba là, phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số.

Bốn là, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN và đổi mới phương pháp dạy và học.

Năm là, chuyển đổi số hoạt động quản lý nhà nước và quản trị nhà trường.

Sáu là, huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số GDNN.

Bảy là, nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.

Tám là, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Quyết định số 2222/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2021.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM