VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế quyết liệt quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng... Nguồn: internet

Ngành Thuế quyết liệt quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng... hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã được giao.

Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và những vấn đề đặt ra

Thu ngân sách hơn 36,3 tỷ đồng từ chống buôn lậu, gian lận thương mại

8 Cục Hải quan được giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách

Phối hợp thu ngân sách: Lợi ích ba bên

Dự báo công tác quản lý thuế trong những tháng cuối năm sẽ gặp một số khó khăn, thách thức, để đảm bảo ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 được giao, giúp Chính phủ chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2019, tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng... hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đã được giao.

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị trong hệ thống thuế, từ Tổng cục đến cục thuế, chi cục thuế, các đội thuế cần quản lý đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 trên địa bàn đã được giao.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế như: tổ chức rà soát, phân loại nợ; theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế; tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ; áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ; công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế để thực hiện phương án xử lý nợ đọng thuế mà cục thuế, chi cục thuế đã xây dựng từ đầu năm; thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Cùng với công tác quản lý, đôn đốc thu NSNN, cơ quan thuế cần tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh tra, kiểm tra thuế trong đơn vị theo từng tuần, tháng, quý để đôn đốc bố trí nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn, hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng...

Cơ quan thuế chủ động theo dõi cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện kịp thời kiến nghị tại các Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước; Rà soát số tiền kiến nghị phải xử lý tài chính và đôn đốc nộp vào Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn, có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của cơ quan thuế qua kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

Cùng với đó, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính ở địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc liên quan đến khoản thu về đất đai đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu về đất phát sinh vào Ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng yêu cầu cơ quan thuế tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. Các cán bộ, công chức quản lý thuế có trách nhiệm thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong việc thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng và không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế.

Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng nhằm hoàn thành toàn diện công tác thu năm 2019.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục, cục thuế, chi cục thuế theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế. "Việc hợp nhất các Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực phải đảm bảo chặt chẽ, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời phải đảm bảo đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị."- Chỉ thị nêu rõ.

Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019 vượt dự toán 5%, tất cả 63/63 địa phương hoàn thành 100% dự toán; thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro tại trụ sở người nộp thuế phấn đấu đạt tối thiểu 19% số doanh nghiệp trên địa bàn; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách năm 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM