Phân bổ hết vốn đầu tư công làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Phân bổ hết vốn đầu tư công làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Để triển khai thực hiện dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, yếu tố then chốt hàng đầu là kịp thời phân bổ hết số vốn kế hoạch được giao. Do đó, việc khẩn trương phân bổ hết vốn kế hoạch là nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành, địa phương cần gấp rút thực hiện làm cơ sở để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn quan trọng này.
Bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023

Bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong năm 2023

Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.