Có nhiều cách để quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

Có nhiều cách để quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

Muốn phát triển nhanh, bền vững thì doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, từng ngành, doanh nghiệp và sản phẩm. Trong đó, nâng cao năng suất chất lượng, cụ thể là chất lượng sản phẩm là giải pháp then chốt mà mỗi quốc gia cần chú trọng đẩy mạnh.