Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những chính sách này đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực này.
Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; việc quản lý, sử dụng kinh phí tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù, bảo đảm phù hợp với quy định, đúng định mức, đúng đối tượng, không dàn trải, lãng phí.
Tháo gỡ khó khăn về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tháo gỡ khó khăn về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) cho phù hợp với thực tiễn. Dự thảo với nhiều điểm mới sẽ tháo gỡ khó khăn trong triển khai tự chủ, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị SNCL. 
Cần giữ người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, phục vụ nhân dân

Cần giữ người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, phục vụ nhân dân

Tham gia phát biểu giải trình tại phiên chất vấn của Quốc hội về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập sáng ngày 5/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, cần giữ được những người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, quản lý và phục vụ nhân dân tốt nhất, thúc đẩy và làm nền tảng cho sự phát triển đất nước.
Xây dựng giá dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Xây dựng giá dịch vụ y tế trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Tự chủ bệnh viện là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới cơ chế hoạt động của bệnh viện công lập phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau 20 năm triển khai thực hiện chủ trương này đã có kết quả nhất định, số lượng bệnh viện công lập tự chủ chi thường xuyên đã tăng nhanh, chất lượng cung cấp dịch vụ công được cải thiện tốt hơn, giảm đáng kể chi ngân sách nhà nước...
Cơ chế tự chủ tài chính đối với trường đại học công lập

Cơ chế tự chủ tài chính đối với trường đại học công lập

Trong bối cảnh mới, tự chủ là xu thế tất yếu để thúc đẩy phát triển giáo dục đại học. Tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện cho các trường đại học đẩy mạnh tự chủ tài chính.