Tăng cường giám sát đối với các công ty đăng ký giao dịch trên UPCoM

Theo HNX

Ngày 29/4/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 268/QĐ-SGDHN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và Quản lý Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại HNX ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quyết định mới có hiệu lực từ ngày 29/4/2016 được ban hành nhằm tăng cường giám sát đối với các hoạt động của công ty đăng ký giao dịch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư với 2 điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý như sau:

Điểm thứ nhất, đối với quy định về tạm ngừng giao dịch chứng khoán của công ty đăng ký giao dịch, HNX bổ sung trường hợp xem xét chuyển chứng khoán từ tạm ngừng giao dịch sang diện bị hạn chế giao dịch cho đến khi nguyên nhân dẫn đến việc bị tạm ngừng giao dịch được khắc phục hoàn toàn.

Điểm thứ hai, Quyết định 268 bổ sung thêm điều khoản về hạn chế giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch. Theo đó HNX sẽ xem xét hạn chế thời gian hoặc biên độ giao động giá đối với chứng khoán thuộc một trong các trường hợp: tổ chức đăng ký giao dịch không thực hiện công bố thông tin về các báo cáo tài chính năm đã kiểm toán theo quy định trong 2 năm liên tục; có vốn chủ sở hữu được phản ánh trong báo cáo tài chính kiểm toán hoặc soát xét là số không dương; tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức đăng ký giao dịch; không xác định được trụ sở chính tại địa điểm kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động của tổ chức đăng ký giao dịch.