Thế nào là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước?

Theo chinhphu.vn

Công ty CP Xây dựng số 1 có 55% vốn điều lệ của Tổng Công ty Vinaconex. Tổng Công ty Vinaconex có 60% vốn điều lệ của Nhà nước. Công ty CP Xây dựng số 1 hỏi, Công ty có phải là doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước trên 50% không?

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Khoản 8, Điều 3 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: “Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”.

Theo Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định: “Vốn của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác là vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do cơ quan đại diện chủ sở hữu làm chủ sở hữu phần vốn góp”.

Hiện nay, Tổng Công ty Vinaconex đang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, do Nhà nước nắm giữ 57,79% vốn điều lệ. Công ty CP Xây dựng số 1 do Tổng Công ty Vinaconex đầu tư và sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Do đó, căn cứ theo các quy định nêu trên Công ty CP Xây dựng số 1 không phải là doanh nghiệp Nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và cũng không phải là doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư, góp vốn còn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước.

Trong trường hợp có vướng mắc cụ thể liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp theo các quy định hiện hành, đề nghị Công ty xin ý kiến Bộ Tài chính (là cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP) để được hướng dẫn cụ thể.