Thu nhập từ góp vốn vào Quỹ tín dụng nhân dân có chịu thuế thu nhập cá nhân?

PV.

Khoản thu nhập của cá nhân nhận được do đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng nhân dân thuộc khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đó là một trong những nội dung được Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh tại Công văn số 66288/CT-TTHT ngày 16/7/2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Theo Công văn số 66288/CT-TTHT, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu rõ, không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, khoản thu nhập của cá nhân nhận được do đầu tư góp vốn vào Quỹ tín dụng nhân dân thuộc khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.