Tổng cục Hải quan:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Huy An

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2846/TCHQ-GSQL gửi Công ty Cổ phần Vantage Logistics để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, việc khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu thực hiện theo thông tin hợp đồng mua bán hàng hóa, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế. Chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Trong đó, lưu ý những chỉ tiêu thông tin: Tiêu chí “Địa điểm xếp hàng” là cảng thực tế nơi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng Cái Mép - Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc SP-ITC - TP. Hồ Chí Minh). Tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến” là tên phương tiện vận tải quốc tế sẽ chở hàng hoá rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là Cảng Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận tải nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất, chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

Các trường hợp thay đổi thông tin khác, chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

Về thủ tục vận chuyển độc lập đối với hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cửa khẩu xuất Cái Mép, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa quá cảnh có thay đổi phương tiện vận tải theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 25/3/2018 của Chính phủ.

Theo đó, người khai hải quan gửi Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm thay đổi phương tiện vận tải tại cảng Tân Thuận/ Bến Nghé/VICT 01 bản chính văn bản đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Trường hợp được chấp nhận, thực hiện khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyển đổi với từng chặng vận chuyển. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 51b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian vận chuyển bằng đường thủy nội địa áp dụng theo từng chặng vận chuyển, tối đa không quá 2 ngày đối với quãng đường dưới 500 km và không quá 5 ngày đối với quãng đường từ 500 km trở lên.