Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính nhờ áp dụng ISO 9001-2015

Hiền Nguyễn

Để đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, nhiều cơ quan đơn vị trong cả nước đã lên kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Yêu cầu đặt ra của Kế hoạch là phải đảm bảo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phải phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Phạm vi áp dụng HTQLCL phải đảm bảo 100% thủ tục hành chính, một số công việc nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao được xử lý và kiểm soát bằng HTQLCL.

Cùng với đó, phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của HTQLCL, giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức rằng việc xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan là trách nhiệm được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo hàng năm đạt 100% số điểm của Tiêu chí/Tiêu chí Thành phần 7.4. trong bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Hệ thống này sẽ được áp dụng cho 143 cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh gồm 28 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 8 cơ quan thuộc UBND cấp huyện; 107 cơ quan thuộc UBND cấp xã.

Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL được triển khai cụ thể trong việc xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý phù hợp Mô hình khung HTQLCL và yêu cầu TCVN ISO 9001:2015; Áp dụng HTQLCL trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu; thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có); lãnh đạo tiến hành xem xét, cải tiến HTQLCL nhằm đảm bảo phù hợp yêu cầu theo yêu cầu…

Cùng với Vĩnh Long, mới đây UBND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; giúp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Đồng thời, tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; hỗ trợ đắc lực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành, kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

Huyện Mỹ Lộc yêu cầu tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, nâng cao hiệu quả HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị hành chính của huyện; Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Về nội dung thực hiện, huyện sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) cho các cơ quan hành chính nhà nước của huyện; Thực hiện việc duy trì vận hành, cải tiến các quy trình trong HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 đã được ban hành và công bố vào giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị;

Để giám sát việc thực hiện cũng như hiệu quả, huyện sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị đang áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Được biết, một số đơn vị như Sở Tài chính Bắc Ninh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên... cũng vừa ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong HTQLCL được nâng cấp từ TCVN ISO 9001:2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc.

Khi một tổ chức áp dụng ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.