Nâng cao chất lượng cải cách hành chính với ISO 9001:2015

Nguyễn Hiền

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia này vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết.

Việc áp dụng HTQLCL là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.
Việc áp dụng HTQLCL là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh; việc áp dụng HTQLCL là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Chi nhánh nhằm đáp ứng sự thỏa mãn của người dân, doanh nghiệp đổi với các lĩnh vực do NHNN tỉnh cung cấp.

Đồng thời, đảm bảo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Chi nhánh được diễn ra thông suốt, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, nâng cao chất lượng điều hành nội bộ, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức và hiệu quả công tác của toàn Chi nhánh; thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Về nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng, ban hành mục tiêu chất lượng năm 2022 của Chi nhánh và mục tiêu chất lượng của từng phòng. Các phòng thực hiện phổ biến mục tiêu chất lượng năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức; Thực hiện in và công bố mục tiêu chất lượng của các Phòng, của Chi nhánh tại vị trí thích hợp.

Cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy trình TTHC, biểu mẫu thuộc bộ tài liệu HTQLCL khi có sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cải tiến quy trình nội bộ để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nội bộ.

Đồng thời, tổ chức đánh giá nội bộ nhằm xác định hiệu lực và hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Chi nhánh, phát hiện quy trình chưa phù hợp thông qua hoạt động đánh giá nội bộ để chỉ ra cơ hội để cải tiến;

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ lấy phiếu điều tra sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công do Chi nhánh cung cấp nhằm mục đích đo lường sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng, đo lường hiệu quả hoạt động của HTQLCL.