Sở Tài chính Bắc Ninh áp dụng ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nguyễn Hiền

Việc  áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 góp phần đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Bắc Ninh.

Ngành Tài chính Bắc Ninh áp dụng ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Ngành Tài chính Bắc Ninh áp dụng ISO 9001:2015 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sở Tài chính Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-STC về việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở.

Kế hoạch nhằm thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đảm bảo hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, phục vụ có hiệu quả cho việc chỉ đạo và điều hành công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng thời, kế hoạch cũng đề ra yêu cầu phải thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời quy trình giải quyết công việc theo các văn bản hướng dẫn và phù hợp với thực tế. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân thuộc các phòng, đơn vị trong quá trình tham gia giải quyết công việc.

Kế hoạch xác định rõ phạm vi áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được duy trì, áp dụng vào hoạt động của Sở bao gồm tài liệu chung của Hệ thống quản lí chất lượng; các quy trình nội bộ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Kế hoạch yêu cầu Ban Chỉ đạo ISO của Sở: Triển khai thực hiện và chỉ đạo có hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lí chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.