Thuế thu nhập doanh nghiệp với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

PV.

Giải đáp vướng mắc của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông (TP.Hồ Chí Minh) về việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của hoạt động chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Mê Kông có chuyển nhượng dự án (gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất) tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thu nhập hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạm tính Quý 4 năm 2016 (tháng 4-6/2016) của Công ty là 19.348.716.648 đồng. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty kê khai và tạm nộp thuế TNDN tạm tính là: 19.348.716.648 đồng x 20% = 3.869.743.330 đồng.

Theo đó, Công ty đã có văn bản giải trình Cục Thuế thành phố Đà Nẵng là hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ năm 2011 đến năm 2014 Công ty đã lỗ lũy kế là 445.783.428.776 đồng, trong 3 quý đầu của năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/3/2016) Công ty lỗ thêm 12.393.579.675 đồng, tổng lỗ lũy kế từ năm 2011 đến tháng 3 năm 2016 là 468.167.008.451 đồng.

Tuy trong Quý 4 năm 2015 Công ty lãi 19.348.716.648 đồng, nhưng trừ chuyển lỗ 468.167.008.451 đồng thì Công ty vẫn còn đang lỗ lũy kế 448.818.291.803 đồng. Vì vậy, Công ty cũng không có lợi nhuận nên không thể nộp số thuế TNDN tạm tính 3.869.743.330 đồng như Cục Thuế thành phố Đà Nẵng yêu cầu.

Theo Công ty tham khảo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì không có quy định trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác mà có lãi thì phải tạm nộp thuế TNDN quý đó tại tỉnh, thành phố khác, không được chuyển lỗ những quý trước hoặc lỗ lũy kế các năm trước của trụ sở chính vào số thuế tạm nộp này.

Vậy, nếu đã không quy định, không cấm thì doanh nghiệp được thực hiện chuyển lỗ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. Việc Công ty đang lỗ 468.167.008.451 đồng nhưng mới có lãi 19.348.716.648 đồng tại Đà Nẵng mà cơ quan thuế đề nghị phải tạm nộp thuế tại Đà Nẵng 3.869.743.330 đồng là yêu cầu hết sức vô lý.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 25 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“3. Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan quản lý thuế (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế) nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản”.

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế.

Công ty có trách nhiệm tính và tạm nộp số thuế TNDN quý hoặc thực hiện kê khai và nộp theo lần phát sinh (nếu có nhu cầu) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản do Chi nhánh thực hiện tại thành phố Đà Nẵng cho Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp Công ty xác định kết quả sản xuất kinh doanh quý là lỗ (bao gồm cả lỗ chuyển các năm trước theo quý) thì Công ty chưa phải nộp thuế TNDN tạm nộp quý.

Kết thúc năm tính thuế, khi quyết toán thuế TNDN nếu Công ty có số thuế TNDN phải nộp thì Công ty thực hiện nộp thuế TNDN phát sinh ở nơi có trụ sở chính và nơi có Chi nhánh theo hướng dẫn tại Khoản 6, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 được sửa đổi bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.