Tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Bảo Thương

Theo dự kiến, tại Phiên họp thứ 23 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi. Dự án luật được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các TCTD sau khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD hết hiệu lực.

Luật Các TCTD và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các TCTD.
Luật Các TCTD và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các TCTD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, qua hơn 12 năm thực hiện, Luật Các TCTD và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các TCTD, tạo cơ sở để các TCTD nâng cao chất lượng công tác quản trị, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tiếp cận dần với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong hoạt động ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bên cạnh những mặt đạt được, một số quy định tại Luật không còn phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn. Cùng với đó là yêu cầu về tăng cường chất lượng quản trị, điều hành TCTD đáp ứng với tình hình mới và chuẩn mực quốc tế đã đặt ra vấn đề cần phải xem xét để xây dựng Luật mới thay thế Luật Các TCTD.

Đáng chú ý, vào ngày 31/12/2023, Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD cũng sẽ hết hiệu lực, do vậy, việc xây dựng dự thảo Luật Các TCTD sửa đổi là cần thiết, nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về các TCTD, xử lý những vướng mắc, bất cập của Luật Các TCTD hiện hành. Nhất là luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, tiếp tục tạo hành lang pháp lý trong hoạt động xử lý nợ xấu của các TCTD.

Dự thảo Luật Các TCTD sửa đổi được bố cục gồm 13 chương, 195 điều. Trong đó, liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành của TCTD, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về người có liên quan; sửa đổi, bổ sung quy định những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ; giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của một cổ đông, một cổ đông và người có liên quan tại TCTD...

Bên cạnh đó, để xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động ngân hàng thời gian qua, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ; sửa đổi, làm rõ nội dung yêu cầu về kiểm toán độc lập; bổ sung nhiệm kỳ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát của TCTD là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Để hạn chế rủi ro từ tập trung tín dụng, hạn chế sở hữu chéo, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về giới hạn cấp tín dụng theo hướng giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng của một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan; sửa đổi, bổ sung quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của TCTD… Dự thảo Luật cũng rà soát, điều chỉnh kỹ thuật một số nội dung để đảm bảo rõ ràng, phù hợp, thống nhất với các Luật hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng luật hóa một số quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD về nợ xấu, bán nợ xấu và tài sản bảo đảm; Mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Kê biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án.

Đồng thời, luật hóa và sửa đổi, bổ sung quy định về mua, bán nợ xấu của tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; bổ sung điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm, về nghĩa vụ thông báo của TCTD, tổ chức mua, bán nợ xấu; luật hóa và sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính…