Tiết kiệm 350,54 nghìn tỷ đồng từ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Việt Hoàng

Sáng ngày 14/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 14/9.
Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 14/9.

Trình bày dự thảo Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng Đoàn giám sát cho biết, thực hiện Nghị quyết số 09/2021/QH15 ngày 25/7/2021 của Quốc hội về Chương trình giám sát tối cao năm 2022 và Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 27/7/2021 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, Đoàn giám sát đã có báo cáo đầy đủ kết quả giám sát chuyên đề.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát luôn nhận được sự quan tâm quan tâm chỉ đạo sâu sát, có ý kiến định hướng ban đầu và cả quá trình về mục tiêu, phạm vi giám sát chuyên đề, nội dung trọng tâm, trọng điểm, phương pháp giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Lãnh đạo Quốc hội đã dành thời gian tham dự một số cuộc làm việc với Đoàn giám sát và một số Bộ, địa phương và có ý kiến cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo. Các cơ quan của Quốc hội trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách đã tổ chức đóng góp ý kiến cho nội dung của Báo cáo giám sát.

Theo đó, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn này đã góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh (bình quân mức tăng GDP đạt 6,8% trong các năm 2016-2019). Các cân đối lớn về kinh tế được bảo đảm ngày càng vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường.

Giai đoạn 2016-2021, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 179 luật, pháp lệnh, nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương đã ban hành theo thẩm quyền 5.978 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Việc quản lý, sử dụng NSNN, các nguồn vốn nhà nước khác có nhiều chuyển biến tích cực. Quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả hơn. Cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tập trung nhiều nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; bảo đảm kinh phí thực hiện các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, các lĩnh vực quan trọng và thực hiện chuẩn nghèo đa chiều. 

Tổng số tiền tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn Nhà nước giai đoạn 2016-2021 là 350,54 nghìn tỷ đồng. Bội chi NSNN, nợ công được kiểm soát chặt chẽ. Bội chi NSNN bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 3,37% GDP. Nợ công giảm mạnh từ 63,7% GDP đầu nhiệm kỳ xuống còn 55,2% GDP cuối năm 2020 và được cơ cấu lại bền vững, an toàn.

Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đạt được những kết quả bước đầu. Tình trạng sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản lãng phí từng bước được khắc phục. Một số địa phương đã chú trọng xử lý thu hồi được nhiều dự án treo, dự án chậm tiến độ, yêu cầu đưa vào sử dụng gần 100 nghìn ha đất của các dự án chậm triển khai.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được tăng cường. Nhiều vụ án kinh tế gây thất thoát vốn, tài sản Nhà nước được xử lý nghiêm, thu hồi số vốn, tài sản Nhà nước lớn, có tác dụng cảnh báo, răn đe, hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản Nhà nước, đất đai và tài nguyên, khoáng sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách khẳng định, kết quả bước đầu hoạt động giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội đã có tác động, ảnh hưởng, chuyển biến mạnh mẽ tới công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Qua công tác giám sát đã giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm hơn trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhiều bộ, ngành, địa phương qua kết quả giám sát ban đầu của Đoàn giám sát và giám sát chuyên đề của Quốc hội đã chủ động ban hành kế hoạch, giải pháp, phân công trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế này.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ đây là cuộc giám sát có quy mô lớn, huy động sự vào cuộc của 63 đoàn đại biểu Quốc hội và 63 HĐND tỉnh thành tham gia; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương với hàng vạn trang tài liệu; có sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, cụ thể của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các hoạt động của Đoàn giám sát để đạt được những kết quả khả quan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chất lượng cuộc giám sát đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra, có được kết quả tốt, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này, song hành với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội nên phát động Cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để công tác này ngày càng thực chất, thiết thực, hiệu quả. Báo cáo giám sát cũng phải chỉ rõ những địa phương, đơn vị, bộ ngành làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những điển hình cần biểu dương.

Theo dự kiến, Báo cáo giám sát chuyên đề này sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022.