Tình hình đăng ký doanh nghiệp đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Trong tháng Sáu, cả nước có 12.209 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 132,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% về số doanh nghiệp và tăng 26% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 13,8%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 95,9 nghìn người, tăng 19,1%. Trong tháng, cả nước còn có 2.725 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 18,2% so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 3,4%.

Nếu tính cả 1.192,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 6 tháng năm 2018 là 1.841,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 16.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay lên gần 81 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu năm 2018 là 508,5 nghìn người, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 6 tháng đầu năm có 21,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 33,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; 8,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,5%), tăng 6%; 8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), giảm 1%; 4,9 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 4,7%; 3,8 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,8%), tăng 16,4%; 3,3 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,2%), tăng 13,9%; 3,3 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,1%), tăng 44,2%; 2,9 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 4,4%), giảm 6,7%...

Trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 19,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,5% (vốn đăng ký đạt 189,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34,4%); Trung du và miền núi phía Bắc 2,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,7% (vốn đăng ký 23,8 nghìn tỷ đồng, giảm 18,2%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 9,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 10% (vốn đăng ký 87,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%); Tây Nguyên 1,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,4% (vốn đăng ký 9,9 nghìn tỷ đồng, giảm 25,7%); Đông Nam Bộ 27,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,1% (vốn đăng ký 292,6 nghìn tỷ đồng, giảm 3,6%); Đồng bằng sông Cửu Long 4,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 8,7% (vốn đăng ký 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 45,8%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018 là 52.803 doanh nghiệp, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.984 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,1% và 34.819 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 48%.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 7,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 39,2%), tăng 24,5%; 2,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,3%), tăng 25,9%; 2,2 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,5%), tăng 20,1%; 945 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,3%), tăng 29,3%...

Đối với các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 12,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 35,4%), tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước; 5,3 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,1%), tăng 65,8%; 4,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 13%), tăng 70,6%; 2,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 6,1%), tăng 84,2%; 1,9 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,4%), tăng 71,7%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2018 là 6.629 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 6.053 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,3% và tăng 20,6%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2.538 doanh nghiệp, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 934 doanh nghiệp, tăng 33,4%; xây dựng có 707 doanh nghiệp, tăng 13%.