Triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan

Trần Huyền

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng chỉ đạo toàn ngành Hải quan triển khai hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo phiên họp.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Ngày 3/8/2023, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, Trưởng ban Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan tại chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo theo hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), từ khi ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến nay, Tổng cục Hải quan đã tập trung đẩy mạnh triển khai Kế hoạch trong toàn Ngành và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Theo đó, Tổng cục đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng làm Trưởng ban; Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành làm Tổ trưởng.

Ngành Hải quan cũng đã tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan. Cụ thể, đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai tái thiết kế tổng thể quy trình nghiệp vụ hải quan để phục vụ việc xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số.

Tổng cục Hải quan đã hoàn thành tài liệu nghiệp vụ chuẩn hoá với gần 2.000 trang tài liệu; hoàn thành tài liệu yêu cầu kỹ thuật phục vụ Dự án xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan…

Trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại. Đến hết tháng 6/2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối NSW; hơn 6,45 triệu bộ hồ sơ của hơn 63.500 doanh nghiệp được xử lý qua NSW…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng đã chỉ đạo các giải pháp cần tập trung thực hiện để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023.

Theo đó, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu rà soát, xác định rõ nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Tổng cục và các cục hải quan địa phương; xây dựng quy chế của Tổ giúp việc. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, để người dân, doanh nghiệp hiểu và đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai.

Về Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan năm 2023, Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; số hóa các hồ sơ, chứng từ và thực hiện kết nối với các bộ, ngành qua NSW.

Các đơn vị rà soát, đảm bảo vận hành các phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Ngành, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đến khi xây dựng hệ thống mới. Đồng thời, xây dựng Hệ thống xử lý thông quan dự phòng cho Hệ thống VNACCS/VCIS.

Đối với chuyển đổi số trong quản lý nội Ngành, Phó Tổng cục trưởng chỉ đạo tập trung xây dựng hệ thống quản lý, điều hành tập trung nhằm đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất, kịp thời… Đồng thời, tăng cường thực hiện chữ ký số.

Cùng với đó, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành các hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.