Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế đạt trên 26.880 tỷ đồng


Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 6/2020, toàn ngành thuế ước thực hiện được 23.793 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 258.851 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020; đồng thời, yêu cầu các cục thuế phấn đấu thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp đạt tối thiểu tỷ lệ 19,5% số doanh nghiệp đang hoạt động nhằm tăng cường công tác chống thất thu ngân sách.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2020, ước đạt 26.880,38 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra ước đạt là 10.002,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ ước là 565,6 tỷ đồng; giảm lỗ ước là 16.311,97 tỷ đồng.

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiến hành rà soát, tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường rà soát, kiểm tra tại cơ quan thuế, trên cơ sở đó đề nghị người nộp thuế kê khai bổ sung số thuế còn thiếu.

Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch đối với các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể như: nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không... Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế xem xét phân tích rủi ro chuyên sâu đối với các doanh nghiệp này, báo cáo cơ quan thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch đối với các doanh nghiệp có yếu tố rủi ro thấp theo quy định.

Về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện phân loại rủi ro, tập trung phân tích chuyên sâu thông qua các báo cáo doanh nghiệp trên các ứng dụng của ngành thuế và thông tin thu thập để hạn chế tiếp xúc tại doanh nghiệp và giảm thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

Mới đây, ngày 27/5/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2195/TCT-TTKT gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cụ thể Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra thuế phải là các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và đang công tác tại bộ phận thanh tra, kiểm tra; quán triệt các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tuân thủ nghiêm túc quy định về thanh tra, kiểm tra, quy trình thanh tra, kiểm tra, quy trình giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra; bên cạnh đó, chú trọng công tác chuẩn bị dữ liệu trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại doanh nhgiệp; đẩy mạnh công tác đào tạo, trao đổi nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực, kĩ năng cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

Qua đó,  tính đến hết tháng 6/2020, toàn ngành thuế ước thực hiện được 23.793 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 26% kế hoạch năm 2020; kiểm tra được 258.851 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Cũng trong 6 tháng, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước là 26.880,38 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra ước đạt là 10.002,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ ước là 565,6 tỷ đồng; giảm lỗ ước là 16.311,97 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách ước đạt là 4.523,12 tỷ đồng, đạt 62,87% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.