Ưu đãi thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phế thải?

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 7283 /TCHQ-TXNK ngày 26/12/2012 gửi công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Môi trường Nguyệt Minh 2 (Lô HF15, đường số 4, KCN Xuyên Á, Huyện Đức Hòa, Long An) về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Trước đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ (TM-DV) Môi trường Nguyệt Minh 2 đã có Công văn số 240-2012/CV-NM2 ngày 14/12/2012 gửi Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về việc ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP);

Căn cứ xác nhận của Bộ Công Thương tại công văn số 11248/BCT-HC ngày 21/11/2012, ý kiến của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2098/TCMT-QLCT&CTMT ngày 11/12/2012 và hồ sơ gửi kèm của Công ty TNHH TM- DV Môi trường Nguyệt Minh 2;

Theo các căn cứ nêu trên thì:

Công ty TNHH TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2 đã được Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mã số QLCTNH 5-6-7-8.001.VX ngày 9/9/2011, trong đó có hoạt động xử lý (tái chế) chất thải nguy hại để thu hồi kim loại nhôm, chì thỏi chưa tinh luyện phù hợp với việc xem xét ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường về chính sách thuế theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP, thì Công ty thuộc đối tượng được áp đụng ưu đãi, hỗ trợ theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 04/2009/NĐ-CP.

Công ty được Bộ Công thương xác nhận có hoạt động chính là thu gom, xử lý, tái chế ắc quy chỉ phế thải và nhôm phế thải; có dây chuyền tái chế từ ắc quy chì phế thải với sản phẩm đầu ra là mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” và dây chuyền tái chế phế thải nhôm với sản phẩm đầu ra là mặt hàng “nhôm thỏi chưa tinh luyện”; Và mặt hàng “chỉ thỏi chưa tinh luyện”, “nhôm thỏi chưa tinh luyện” của Công ty là sản phẩm được sản xuất, tái chế từ ắc quy chì phế thải và nhôm phế thải được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP;

Vì vậy, mặt hàng chì thỏi và nhôm thỏi chưa tinh luyện được sản xuất, tái chế từ ắc quy chì phế thải, nhôm phế thải từ Dự án “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải” của Công ty được miễn thuế xuất khẩu theo quỵ định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 04/2009/NĐ-CP.

Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tiết c.4.2, điểm c, khoản 1, Điều 11 và Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó;

+ Công ty phải xuất trình luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc tài liệu thiết kế kỹ thuật của Dự án, trong đó có nêu công suất hoặc công suất thiết kế của “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải”: xuất trình bản chính, nộp 01 bản sao; văn bản cam kết của Công ty về tính chính xác, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mặt hàng “chì thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu của Công ty được sản xuất, tái chế từ ắc quy chì phế thải và mặt hàng “nhôm thỏi chưa tinh luyện” xuất khẩu được sản xuất, tái chế từ nhôm phế thải từ Dự án ”Nhà máy xử lý và tái chế chất thải”; 01 bản chính.

+ Công ty thực hiện đăng ký số lượng mặt hàng chì thỏi và nhôm thỏi chưa tinh luyện miễn thuế với cơ quan Hải quan nơi có Dự án đầu tư.

Để quản lý việc miễn thuế mặt hàng chì thỏi và nhôm thỏi chưa tinh luyện của Công ty Nguyệt Minh 2 đúng đối tượng, đúng số lượng, phù hợp với công suất hoặc công suất thiết kế của "Nhà máy xử lý và tái chế chất thải" của Công ty, Cơ quan Hải quan căn cứ công suất do doanh nghiệp khai báo và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa xuất khẩu miễn thuế và quản lý số lượng mặt hàng chỉ thỏi và nhôm thỏi chưa tinh luyện xuất khẩu của Công ty dựa trên phiểu theo dõi trừ lùi. Doanh nghiệp sử dụng phiếu theo dõi trừ lùi do Cơ quan Hải quan cẩp để xuất khẩu mặt hàng chì thỏi và nhôm thỏi miễn thuế ở các cửa khẩu khác nhau trên toàn quốc.

+ Sau khi xuất khẩu hết số lượng chì thỏi và nhôm thỏi chưa tinh luyện miễn thuế theo phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp, Công ty có trách nhiệm nộp Lại phiếu theo dối trừ lùi cho cơ quan Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi để được cấp tiếp phiếu theo dõi trừ lùi mới.