Việt Nam đã ký kết 26 thỏa thuận tiêu chuẩn với các quốc gia trên thế giới

Phạm Nga

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết 26 thỏa thuận liên quan đến tiêu chuẩn với các quốc gia trên thế giới.

Thỏa thuận liên quan đến tiêu chuẩn.
Thỏa thuận liên quan đến tiêu chuẩn.

Theo đánh giá, các đối tác ký kết hiệp định đa dạng theo mức độ phát triển và nằm nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Các thỏa thuận đưa ra các nguyên tắc chung trong hợp tác về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không đưa ra các quy định cụ thể về việc xây dựng, công bố, áp dụng tiêu chuẩn…

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng được giao là chủ trì tham gia đàm phán và triển khai các chương/cam kết về TBT trong 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán và ký kết. Nổi bật nhất là Hiệp định CPTPP, EVFTA và RCEP, đây là những FTA có ảnh hưởng lớn tới thương mại của Việt Nam và đã có hiệu lực trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế với việc triển khai, thực hiện các FTA thế hệ mới, hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mà trọng tâm là Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng cần được đánh giá một cách toàn diện để không chỉ đáp ứng các nghĩa vụ trong các FTA mà Việt Nam đã ký kết, mà còn tăng khả năng tiếp cận với hệ thống thương mại toàn cầu, đồng thời phù hợp với lộ trình hội nhập thời gian tới.