Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Theo mof.gov.vn

(Taichinh) - Ngày 08/6/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7519/BTC-QLCS hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, việc xác định giá khởi điểm để bán, chuyển nhượng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất) thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp di dời do ô nhiễm môi trường, theo quy hoạch xây dựng đô thị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thực hiện thống nhất theo Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/03/2012 hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; việc xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BTC (trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc phân loại để hướng dẫn trong xác định giá khởi điểm để đấu giá đối với từng nhóm tài sản, quyền sử dụng đất nêu trên là bám sát pháp luật đất đai năm 2013, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản và phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ; tạo sự công khai, minh bạch, rõ ràng cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai với nhà nước.

Tại Công văn Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ để được hướng dẫn.