Các Cục Hải quan địa phương:

Xác định rõ các nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số đến năm 2025

Bình Minh

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 của Tổng cục Hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xác định rõ các nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kết quả đầu ra, thời hạn hoàn thành…

Theo Quyết định số 707/QĐ-TCHQ, các Cục Hải quan địa phương có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể hóa thành các công việc rõ thời gian thực hiện, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thời hạn hoàn thành trong tháng 5/2022.

Để xây dựng chuyển đổi số đảm bảo theo kế hoạch trong Quyết định số 707/QĐ-TCHQ cũng như phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số, trong đó gồm các nội dung cơ bản: Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng mục tiêu chuyển đổi số của đơn vị mình, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.

Bên cạnh đó, các đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, phối hợp, kết quả đầu ra, thời hạn hoàn thành.

Theo đặc thù triển khai phù hợp với địa phương, các Cục Hải quan địa phương đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số thành công; đồng thời phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó phân công đơn vị đầu mối, điều phối, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025.