Tỉnh Đắk Lắk:

Xây dựng các đô thị hạt nhân để trở thành vùng kinh tế động lực

Theo Hồng Chuyên/Báo Đắk Lắk

Ngày 27/8/2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kết luận số 426–KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về “Phát triển hệ thống đô thị đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, ngày 26/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến năm 2025.

Một góc thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Hồng Chuyên
Một góc thị xã Buôn Hồ. Ảnh: Hồng Chuyên

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 triển khai quy hoạch, phát triển đô thị theo Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 9/7/2020 của Chính phủ ban hành "Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch ngành đã được duyệt, phù hợp với kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, từng bước đầu tư xây dựng mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phát triển.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống đô thị trên toàn tỉnh, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa, đặc trưng của mỗi đô thị.

Mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 35%. Có 21 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I (TP. Buôn Ma Thuột); 1 đô thị loại III (thị xã Buôn Hồ); 5 đô thị loại IV (thị xã Ea Kar, thị trấn: Phước An, Buôn Trấp, Ea Drăng và Quảng Phú) và 14 đô thị loại V (thị trấn: Ea Pốk, Ea Súp, M'Drắk, Krông Năng, Krông Kmar, Liên Sơn; đô thị: Buôn Đôn, Pơng Drang, Dray Bhăng, Cư Né, Ea Phê, Ea Na, Trung Hòa, Phú Xuân). 

Kết luận cũng đưa ra các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; Thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở đô thị; Phát huy vai trò chủ thể của cư dân đô thị. 

Theo đó, ưu tiên đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế. Xác định các đô thị hạt nhân để phát triển vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, Buôn Ma Thuột - Liên Khương, nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa; phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế.

Ưu tiên nguồn lực để mở rộng không gian đô thị, hình thành các khu đô thị chức năng chuyên ngành; triển khai các dự án trọng điểm để TP. Buôn Ma Thuột sớm trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó vốn ngân sách nhà nước tập trung cho công tác lập quy hoạch, thiết kế đô thị, đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược và các dịch vụ thiết yếu; tích cực vận động các nguồn vốn ODA, FDI; tạo nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn vốn trong doanh nghiệp và trong nhân dân. 

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng vừa chuyên”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; quản lý đất đai, nhà ở đô thị…