Xóa sổ cổ đông lớn thao túng ngân hàng

Theo tienphong.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ xóa sổ tình trạng cổ đông lớn và người có liên quan vi phạm quy định về sở hữu cổ phần dẫn đến thao túng, chi phối ngân hàng, phục vụ lợi ích riêng.

Theo NHNN, trong số 33 ngân hàng thương mại cổ phần, hiện 5 ngân hàng có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ. Năm ngân hàng khác có tổ chức nắm quá tỷ lệ 15% vốn, trong khi có 8 ngân hàng cổ phần mà nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20%. 

Kết quả thanh tra của NHNN cho thấy, ở không ít ngân hàng, cổ đông lớn và người có liên quan vi phạm quy định về sở hữu dẫn đến thao túng, chi phối ngân hàng, phục vụ cho lợi ích, đẩy ngân hàng đến tình trạng hoạt động thiếu minh bạch hoặc quản trị, điều hành không tuân thủ nguyên tắc thận trọng và các quy định của pháp luật. 

Nhằm chấm dứt tình trạng trên, NHNN yêu cầu các nhà băng xử lý dứt điểm tình trạng này, chậm nhất trước ngày 31/3/2015 (trừ các ngân hàng thực hiện theo phương án tái cơ cấu đã được Thủ tướng và NHNN duyệt). Nếu để quá thời hạn, cổ đông cá nhân, tổ chức và người có liên quan buộc phải chuyển nhượng cổ phần cho NHNN và sẽ mất quyền biểu quyết, cũng như không được ứng cử làm thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Dự thảo xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định (đang được NHNN lấy ý kiến) cũng đề xuất cấm tổ chức tín dụng được cấp tín dụng mới cho cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt trần. Nếu đang có dư nợ với các đối tượng này, ngân hàng phải thu hồi sớm toàn bộ khoản tín dụng.