Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa:

Xuất cấp hơn 215 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bảo vệ, phát triển rừng

Hà Anh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp (không thu tiền) 215,986 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ người dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng theo quy định.

Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa hoàn thành việc xuất cấp 215,986 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ người dân huyện Mường Lát xong trước ngày 5/5/2024.
Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa hoàn thành việc xuất cấp 215,986 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ người dân huyện Mường Lát xong trước ngày 5/5/2024.

Ngày 19/4/2024, Tổng cục DTNN ban hành Quyết định số 184/QĐ-TCDT về xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng (đợt 1 năm 2024).

Theo đó, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp (không thu tiền) 215,986 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ người dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thực hiện bảo vệ, phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận gạo xong trước ngày 5/5/2024.

Để đảm bảo việc giao, nhận gạo được triển khai kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo gửi Cục DTNN khu vực để tổ chức thực hiện việc giao nhận số lượng gạo này.

Đồng thời, Cục tổ chức xuất kho, vận chuyển, giao, nhận gạo hỗ trợ địa phương theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Cũng trong ngày 19/4/2024, Tổng cục DTNN có Văn bản số 483/TCDT-QLHDT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia.

Theo đó, Tổng cục DTNN đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Mường Lát triển khai tiếp nhận gạo; đồng thời, phối hợp với Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15316/BTC-TCDT ngày 14/12/2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng và quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.