Yêu cầu Tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh

Theo Chinhphu.vn

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các tập đoàn kinh tế; tổng công ty nhà nước yêu cầu báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước năm 2015; 6 tháng đầu năm 2015, ước thực hiện kế hoạch năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Đồng thời, báo cáo tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Trong đó, cần phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước của các tập đoàn, tổng công ty.


Đồng thời, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần đánh giá các kết quả đạt được, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, tồn tại, biện pháp khắc phục cũng như những vướng mắc, kiến nghị trong những tháng cuối năm.

Thời gian báo cáo, Bộ Tài chính đề nghị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lập và gửi báo cáo kế hoạch về Bộ Tài chính trước ngày 20/7/2015.

Đây là yêu cầu hằng năm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải thực hiện báo cáo về Bộ Tài chính, để Bộ Tài chính theo phạm vi chức năng của mình, tổng hợp báo cáo và kiến nghị trình Chính phủ.

Trên thực tế, việc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước báo cáo tình hình tài chính để thực hiện giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình tái cấu trúc, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Việc giám sát gián tiếp qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương của số đông doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tạo ra sự phấn đấu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Qua công tác giám sát, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đã có sự cảnh báo với chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước về những nguy cơ, dấu hiệu rủi ro tài chính.