468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến hiện đại

PV.

Tính đến hết giai đoạn Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp", Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng 468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến hiện đại.

Trong tổng số 468 mô hình điểm, các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình đã được đào tạo về nhận thức cũng như năng lực triển khai thực tế.
Trong tổng số 468 mô hình điểm, các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình đã được đào tạo về nhận thức cũng như năng lực triển khai thực tế.

Theo ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), các mô hình được lựa chọn được Dự án tiếp cận mang tính hệ thống. Trong giai đoạn đầu của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp", các mô hình điểm là những công cụ, hệ thống có tính nền tảng đối với hoạt động quản trị của doanh nghiệp.

Trong khi đó, ở giai đoạn tiếp theo, Dự án tập trung vào hỗ trợ triển khai áp dụng các hệ thống quản lý có tính đặc thù cho các ngành, các công cụ cải tiến hiện đại, tích hợp, đi vào vấn đề chiến lược phát triển của doanh nghiệp và mô hình tổng thể trong hoạt động cải tiến.

Đáng chú ý, trước xu hướng phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, giai đoạn năm 2019-2020, Bộ Công Thương đã có những thay đổi rất nhanh, đẩy mạnh triển khai các mô hình điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng các công cụ số hóa để hỗ trợ triển khai mở rộng các công cụ truyền thống.

Từ những mô hình điểm này, các đơn vị tư vấn đã phát triển nhiều sản phẩm có liên quan như: tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu điển hình, đào tạo sâu cho doanh nghiệp… để nhân rộng và lan tỏa các kết quả từ các mô hình điểm.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong tổng số 468 mô hình điểm, các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình đã được đào tạo về nhận thức cũng như năng lực triển khai thực tế. Kết thúc triển khai, các doanh nghiệp có khả năng duy trì và tiếp tục triển khai các dự án khác, đồng thời lan tỏa cho các doanh nghiệp khác.