VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên giai đoạn 2021-2025

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên giai đoạn 2021-2025

Một trong những mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính là đưa công tác THTK, CLP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Ban Nội chính Trung ương làm việc với Bộ Tài chính về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2022 tiết kiệm tối thiểu 10% dự toán năm 2021

Tiết kiệm khoảng 3.282 triệu USD nhờ cải thiện chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện “mục tiêu kép”

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách

Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Nâng cao hiệu quả THTK, CLP

Tại Quyết định số 2603/QĐ-BTC ngày 31/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của Bộ. Chương trình nêu rõ, THTK, CLP là trách nhiệm của tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và các công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

Mục tiêu của THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra. 

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc đẩy mạnh THTK, CLP để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Tài chính. 

Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính nhằm quy định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK, CLP; đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra và đảm bảo đúng quy định Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2021-2025. 

Mục tiêu hướng đến của Chương trình còn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về THTK, CLP; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án, doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được cấp thâm quyền giao. 

Bên cạnh đó, đưa công tác THTK, CLP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Làm căn cứ cho các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động về THTK, CLP thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị. 

Thực hiện trên tất cả các lĩnh vực

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2021-2025 phấn đấu không thấp hơn mục tiêu, chỉ tiêu được quy định trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chương trình THTL, CLP bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong giai đoạn 2021-2025. THTK, CLP phải bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định. 

Công tác THTK, CLP phải chỉ rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức đoàn thể. 

THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. Theo đó, tại Chương trình, Bộ Tài chính đã nêu rõ các chỉ tiêu và giải pháp THTK, CLP trong từng lĩnh vực cụ thể như: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc Bộ căn cứ Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài chính, triển khai ngay việc xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP của đơn vị giai đoạn 2021-2025. Hàng năm, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp thuộc Bộ Tài chính đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên đúng theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo kết quả THTK, CLP hằng năm của toàn đơn vị, hệ thống để gửi về Bộ Tài chính. 

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến THTK, CLP tạo chuyển biến tích cực trong THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị. Xác định THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THTK, CLP. Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin của đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có các đơn vị cấp dưới trực thuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức, triển khai công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP và Chương trình về THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 và hằng năm của Bộ Tài chính trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong đơn vị để thường xuyên thực hiện tuyên truyền, quán triệt Luật THTK, CLP, các Chương trình về THTK, CLP của cấp trên và của đơn vị đến tất cả các công chức, viên chức, người lao động. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM