Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính

Phạm Nga

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo về tình hình áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 góp phần tích cực rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các quy định hành chính.
Việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 góp phần tích cực rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các quy định hành chính.

Theo báo cáo, nhờ áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào công tác quản lý, điều hành đã giúp Lãnh đạo Sở Công thương Đồng Nai kiểm soát được hoạt động trong nội bộ, đảm bảo công việc có chất lượng, nâng cao tính chất phục vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có nhận thức tốt về việc triển khai áp dụng các quy trình ISO trong xử lý công việc, giúp cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Mặt khác, việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 còn góp phần tích cực rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đơn giản hóa các quy định hành chính.

Kết quả, trong năm 2022, tổng số TTHC của Sở Công Thương Đồng Nai hiện nay 116 thủ tục (trong đó có 4/116 thủ tục mức độ 3 và 112/116 thủ tục mức độ 4); tổng số thủ tục hành chính liên thông: 4/116 thủ tục; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 là 19.026 hồ sơ/19.124 hồ sơ tiếp nhận, chiếm tỷ lệ 99,48%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thủ tục hành chính được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến là 30/49 thủ tục có phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ 61,22%; tổng số hồ sơ nhận: 19.124 hồ sơ; số hồ sơ trả đúng hạn cho công dân:  19.100 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cho công dân: 99.87 %.