Bãi bỏ Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

PV

Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về phòng chống rửa tiền, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24-9-2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Theo Quyết định này, toàn bộ Thông tư 148 sẽ được bãi bỏ kể từ ngày 7/7/2015 do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Được biết Thông tư 148 ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 21-11-2010 đã góp phầntạo ra hành lang pháp lý hiệu quả để hướng dẫn các công ty quản lý quỹ thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, sau khi Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 116/2013/NĐ- CP và Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số quy định về phòng, chống rửa tiền) được ban hành vàonăm 2012 và 2014thì các quy định cho hoạt động phòng, chống rửa tiền đã được bổ sung thêm một số quy định mới và hướng dẫn cụ thể.

Sau khi Thông tư 148 bị bãi bỏ, các quy định tại văn bản này sẽ được chuyển sang áp dụng theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13;Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;Luật Kế toán số 03/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn.