Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2013

PV.

(Tài chính) Để thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo cam kết WTO, ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC có bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Danh mục tại Chương 98) và sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng).

Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.